banner upiresies

Ορισμοί

ΟΡΙΣΜΟΙ

Τι είναι η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία      

Γιατί ενδιαφέρει τον ΟΚΑΝΑ

Σύσταση ΚοινΣεπ και Κοι.Σ.Εν

Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς ΚΑλΟ

Στατιστικά

Γραφείο Ενημέρωσης "ΡΟΤΑ"

 

 

Τι είναι η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία

Είναι ο τρίτος τομέας οικονομίας (πέρα από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο) και περιλαμβάνει τις οικονομικές δραστηριότητες που προτάσσουν τις ενέργειες /δράσεις κοινωνικής και συχνά περιβαλλοντικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες συμμετοχής και λήψης αποφάσεων, βασισμένες στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον άνθρωπο. Η Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο) μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό-κλειδί, μέσω του οποίου οι άποροι, αποδυναμωμένοι και ευάλωτοι πληθυσμοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των πόρων και των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων που επηρεάζουν τις ζωές τους. Ωφελούμενοι από την ΚΑλΟ θεωρούνται τόσο οι καταναλωτές των προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ΚΑλΟ όσο και οι συμμετέχοντες /εργαζόμενοι σε αυτήν.  

 

Γιατί ενδιαφέρει τον ΟΚΑΝΑ

Οι θεραπευόμενοι του ΟΚΑΝΑ εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου και να συστήσουν φορείς ΚΑλΟ, δηλαδή ΚοινΣεπ Ένταξης, ή να συμμετέχουν σε Κοι.Σ.Εν που συστήνονται από φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης, αξιοποιώντας τα ευεργετήματα και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο ιφορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας που μπορεί να ενδιαφέρουν τους εξυπηρετούμενους του ΟΚΑΝΑ είναι οι:

- Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Ένταξης (Κοι.Σ.Εν), οι οποίοι  αποβλέπουν στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης  ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο από τα εγκεκριμένα προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) Ένταξης, που επιδιώκουν την ένταξη των ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού στην οικονομική και κοινωνική ζωή,

- Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης και παρέχουν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος,

Στις ευάλωτες ομάδες περιλαμβάνονται:
α) άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής
β) άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή απεξαρτημένα άτομα
γ) ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, φυλακισμένοι/-ες και αποφυλακισμένοι/-ες

Στις ειδικές ομάδες περιλαμβάνονται:
α) θύματα ενδοοικογενειακής βίας
β) θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων
γ) άστεγοι
δ) άποροι
ε) οικονομικοί μετανάστες
στ) πρόσφυγες
ζ) αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
η) άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
θ) μακροχρόνια άνεργοι ≤ 25 ετών και ≥ 50 ετών

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Σύσταση ΚοινΣεπ

Για τη σύσταση ΚοινΣεπ Ένταξης απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον 7 πρόσωπα με ελάχιστη υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ύψους 100 ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 30% των μελών και εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, εάν πρόκειται για ΚοινΣεπ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων. Εάν πρόκειται για ΚοινΣεπ Ένταξης Ειδικών Ομάδων, θα πρέπει το 50% των μελών και εργαζομένων σε αυτές να προέρχεται από τις ειδικές ομάδες.

Για τη σύσταση ΚοινΣεπ Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον 5 πρόσωπα με ελάχιστη υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ύψους 100 ευρώ.

Η κάθε ΚοινΣεπ αποκτά νομική υπόσταση και εμπορική ιδιότητα με την εγγραφή της στο Μητρώο Φορέων ΚΑλΟ.

      Σύσταση Κοι.Σ.Εν

Για τη σύσταση των Κοι.Σ.Εν. απαιτείται απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση ενός από τους εγκεκριμένους φορείς του Αρ.51 του Ν.4139/2013. Οι Κοι.Σ.Εν. πρέπει να έχουν ως μέλος τους έναν τουλάχιστον από αυτούς τους εγκεκριμένους φορείς, είναι αστικοί συνεταιρισμοί και αποτελούν μονάδες κοινωνικής ένταξης. Η μέριμνα για την ανάπτυξη των Κοι.Σ.Εν. και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ενώ  η επιστημονική εποπτεία ως προς τη λειτουργία τους ως μονάδων κοινωνικής ένταξης ανήκει στον φορέα ή τους φορείς που συμμετέχουν ως μέλη της.

 

Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς ΚΑλΟ

1. Οι εργαζόμενοι στις ΚοινΣεπ που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επανένταξης, εξακολουθούν να λαμβάνουν αυτές τις παροχές ανεξάρτητα από την αμοιβή τους από την ΚοινΣεπ.

2. Οι Φορείς ΚΑλΟ έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που συστήνεται (ή θα συσταθεί) γι αυτόν ακριβώς το σκοπό και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

3. Οι Φορείς ΚΑλΟ που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας.

4. Στους Φορείς ΚΑλΟ μπορούν να παραχωρούν ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.- φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους

5. Οι Φορείς ΚΑλΟ μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για τη μελέτη και εκτέλεση έργων με το Δημόσιο ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τους Ο.Τ.Α.

6. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα.

7. Οι φορείς ΚΑλΟ έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις

επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Στατιστικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, στους 374 φορείς ΚΑλΟ, οι οποίοι μελετήθηκαν (είχαν στείλει ετήσια έκθεση απολογισμού στο γενικό μητρώο φορέων Κ.Αλ.Ο), απασχολήθηκαν 1.023 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 386 ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ήταν περί τα 10.000.000 ευρώ, χωρίς να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα κέρδη ή ζημίες για τον κάθε φορέα. Η τάση αναφορικά με τον αριθμό φορέων, εργαζομένων και κύκλου εργασιών είναι αυξητική, καθώς χρόνο με το χρόνο αυξάνει η εμπειρία και εξειδικεύεται η γνώση που συσσωρεύεται γύρω από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

 

Γραφείο Ενημέρωσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία "ΡΟΤΑ"  

              rota 2 Ο ΟΚΑΝΑ προκειμένου να ενημερώσει και να υποστηρίξει τα μέλη των προγραμμάτων του να δραστηριοποιηθούν στον τομέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, δημιούργησε το Γραφείο Ενημέρωσης «ΡΟΤΑ». Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Ενημέρωσης «ΡΟΤΑ» και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Το Γραφείο "ΡΟΤΑ" λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη τις εργάσιμες ώρες στους χώρους του ΕΚΚΕΕ, Πύρλα 29, Κάτω Πατήσια.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και ενημερωθείτε πρώτοι για τις δράσεις μας.okana toplogo

 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΚΚΕΕ Αθήνα
Πύρλα 29, Κάτω Πατήσια, Αθήνα
ΤΚ 11145

τηλ: 210 8544820, 8542936

email: ekek@okana.gr

(C) 2016 OKANA

Disclaimer: All images and logos are copyrighted to their respective owners.

Οι φωτογραφίες που εναλλάσσονται στο slideshow της ιστοσελίδας είναι έργα των μελών της Λέσχης Φωτογραφίας «ΣΑΝ ΦΩΣ» του ΕΚΚΕΕ

 

Βρείτε μας επίσης
     

Ανάπτυξη και φιλοξενία Ιστοσελίδας ITBIZ